Organizing Committee

Liu Zhongyun Liu Zhongyun
Chairman of Organizing Committee
Vice General Manager, Party Leadership Group Member, China Oil & Gas Piping Network Corporation

Vice Chairman